Bohusfrakts hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete skall alltid präglas av att leverera kvalitet- och miljösäkra lösningar som når eller överträffar kundens förväntningar.

Minska miljöpåverkan & öka trafiksäkerheten

Att vara miljö- och kvalitetscertifierad innebär att vi håller vad vi lovar och att du som kund alltid kan lita på att vi utför uppdraget tryggt, säkert, hållbart och i tid. På LBC Bohusfrakt arbetar vi målmedvetet med att minska vår miljöpåverkan, öka trafiksäkerheten, skapa en god arbetsmiljö och upprätthålla en god kvalitet på våra tjänster och produkter. Vi strävar efter att vara föregångare i hållbarhetsarbete inom transport och logistikbranschen och söker ständigt finna nya innovativa lösningar för att minska vårt klimatavtryck. För att åstadkomma en mer hållbar organisation arbetar vi utifrån våra miljö-, kvalitets-, och arbetsmiljöpolicys.

Miljö

LBC Bohusfrakts miljöarbete ingår i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön skall tas vid varje beslut i verksamheten. Vårt miljöarbete är löpande och dokumenteras väl för att kunna följas upp och utvärderas. Ledning som medarbetare har ett kontinuerligt pågående kompetensutvecklingsarbete inom miljöfrågor vilket upprätthålls genom tydliga riktlinjer och det egna interna miljöarbetet. Vi har ett nära samspel med våra kunder i miljöfrågor och verkar för att föregå med gott exempel mot våra kunder med målet att samtliga av våra leverantörer skall ha ett aktivt miljöarbete.

Transporter

Tjänster och produkter skall ständigt uppdateras och bytas ut mot mer miljövänliga, samt att de föroreningar verksamheten förorsakar reduceras och nya föroreningar förebyggs. Vi arbetar för att ha en modern och energisnål teknikpark för att resor och transporter i möjligaste mån skall ske med miljövänliga alternativ. Detta upprätthålls genom att vi:

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet integreras i den dagliga verksamheten och tas hänsyn till i varje beslut. Verksamheten skall aktivt verka för att skapa en social, fysisk och psykisk sund arbetsplats för samtliga medarbetare genom att förebygga risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa. Arbetet innefattar även frågor kring jämställdhet, mångfald, kompetensutveckling, inflytande och ansvar.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att undersöka, förebygga, genomföra och följa upp åtgärder. Arbetsgivaren skall se till att chefer

och arbetsledare har kunskap om hur risker i den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön förebyggs samt att det finns förutsättningar för att kunna omsätta detta i praktiken. Du kan läsa mer om hur vi arbetar för en trygg och säker arbetsplats i vår arbetsmiljöpolicy och hur vi arbetar för en säker trafik.

Kvalitet i alla led

Vårt kvalitetsarbete utgår från målet att företagets namn skall förknippas med hög kvalitet vad gäller personal, kundservice, produkter och tjänster för att åstadkomma nöjda kunder. Bohusfrakt och Bohusfrakt Grus & Kross AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Kvalitets- och miljöledningssystemet utgör stommen i vårtdagliga arbete. Vi följer och utvärderar våra prestationer för att ständigt bli bättre!

LBC Bohusfrakt ingår i ett större sammanhang. Vårt kvalitetsarbete omfattar därigenom såväl kund-, medarbetar- och ägartillfredsställelse som samhällen där vi verkar. Vi söker ständigt förbättringar för vår omvärldsmiljö. Genom att fatta beslut baserade på fakta och mätningar, arbeta proaktivt med att förebygga problem och risker samt engagera medarbetare och andra intressenter i det dagliga förbättringsarbetet kan vi hålla hög kvalitet genom hela verksamheten.

Du kan läsa mer om hur vi arbetar för att hålla en hög kvalitet genom hela vår verksamhet i vår kvalitetspolicy.

Logistik och transporttjänster i Västsverige

Sök följesedel ›

Kundnummer:

Fakturanummer: